Algemene Voorwaarden DD

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Dix Design
1. Definities

1.1 Dix Design: webdesign. Dix Design: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Dix Design een overeenkomst sluit tot
het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.
Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale
documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Dix Design verklaart de opdrachtgever dat hij
kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord
gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is
afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of
overeenkomst van of met Dix Design.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Dix Design zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Dix Design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Dix Design;
de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is
bij opdrachtnemer.
5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Dix Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dix Design het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Dix Design aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 Dix Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dix Design
is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dix Design kenbaar behoorde te zijn.
6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na
schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Dix Design op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden
medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Dix Design, zal de termijn worden
verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan
beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Dix Design is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt
door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Dix Design van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de
ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door Dix Design vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Dix Design niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten
dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Dix Design verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft
volledig van Dix Design, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het
laatste geval kan Dix Design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het
genoemde eigendom is Dix Design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke
vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Dix Design behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Dix Design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en
leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Dix Design op geen
enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze
relaties met Dix Design of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar
wordt gedurende de relatie met Dix Design.
8.2 Dix Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de
opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat
door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van
copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Dix Design
slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere
aansprakelijkheid van Dix Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of
winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk
omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Dix Design. Indien de reclame
gegrond is zal Dix Design deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Dix Design binnen
de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt
nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te
compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren
in extra werk, waarvoor Dix Design naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat
moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Dix Design en is de
opdrachtgever verplicht om het werk van Dix Design volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient 40% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te
voldoen.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Dix Design de
gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend
hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de
website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van
de opdrachtgever, en Dix Design kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachgever
ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Dix Design niet kan worden
opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de
specificaties en naar behoren functioneert, zal Dix Design een factuur sturen voor het met de
overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De
opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde
bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door
Dix Design overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Dix Design een
aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in
rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog
niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke
rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag,
berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde)
incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Dix Design bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming
van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene
voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene
voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
13. Overig

13.1 Dix Design zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken
zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke
informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Dix Design
13.2 Wanneer Dix Design bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever
gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Dix Design is voorts niet
verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke
bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip
van oplevering veranderen. Dix Design zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe
opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
13.4 Dix Design is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde
eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Dix Design zich het
recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde
website.
14. Geschillenregeling en toepasselijk recht
14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dix Design

1. Definities

1.1 Dix Design: webdesign. Dix Design: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Dix Design een overeenkomst sluit tot
het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.
Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale
documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Dix Design verklaart de opdrachtgever dat hij
kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord
gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is
afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of
overeenkomst van of met Dix Design.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Dix Design zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Dix Design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Dix Design;
de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is
bij opdrachtnemer.
5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Dix Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dix Design het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Dix Design aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 Dix Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dix Design
is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dix Design kenbaar behoorde te zijn.
6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na
schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Dix Design op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden
medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Dix Design, zal de termijn worden
verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan
beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Dix Design is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt
door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Dix Design van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de
ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door Dix Design vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Dix Design niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten
dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Dix Design verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft
volledig van Dix Design, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het
laatste geval kan Dix Design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het
genoemde eigendom is Dix Design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke
vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Dix Design behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Dix Design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en
leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Dix Design op geen
enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze
relaties met Dix Design of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar
wordt gedurende de relatie met Dix Design.
8.2 Dix Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de
opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat
door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van
copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Dix Design
slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere
aansprakelijkheid van Dix Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of
winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk
omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Dix Design. Indien de reclame
gegrond is zal Dix Design deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Dix Design binnen
de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt
nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te
compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren
in extra werk, waarvoor Dix Design naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat
moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Dix Design en is de
opdrachtgever verplicht om het werk van Dix Design volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient 40% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te
voldoen.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Dix Design de
gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend
hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de
website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van
de opdrachtgever, en Dix Design kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachgever
ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Dix Design niet kan worden
opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de
specificaties en naar behoren functioneert, zal Dix Design een factuur sturen voor het met de
overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De
opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde
bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door
Dix Design overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Dix Design een
aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in
rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog
niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke
rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag,
berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde)
incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Dix Design bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming
van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene
voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene
voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
13. Overig

13.1 Dix Design zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken
zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke
informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Dix Design
13.2 Wanneer Dix Design bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever
gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Dix Design is voorts niet
verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke
bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip
van oplevering veranderen. Dix Design zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe
opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
13.4 Dix Design is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde
eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Dix Design zich het
recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde
website.
14. Geschillenregeling en toepasselijk recht
14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Privacyverklaring


Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen
 
Je bezoekt onze website www.dixdesign.nl voor informatie. Je kunt via de website een mail sturen of ons bellen. We gebruiken jouw email-adres alleen voor persoonlijke toelichting of om contact met je op te nemen. De toelichting die volgt verlaat onze mailbox niet. Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld
 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Jouw bedrijfsnaam, contactgegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief en alle informatie die je per mail deelt, slaan we zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd.

 
Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).
 
 
Worden je gegevens met derden gedeeld?
 
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

    Boekhouder en belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
    Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.
 

Je gegevens zijn goed beveiligd
 
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Onze computers en telefoons zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSLcertificaat.
 
 
Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten dienstverlening. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
 
 
Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact met ons op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites

Heb je al een passende huisstijl en wil je deze doorvoeren in jouw online uitingen? Wij gebruiken jouw huisstijl en bouwen hier online mee verder. Wij geloven dat één beeld meer zegt dan duizend woorden en dat is dan ook ons uitgangspunt. Wij zijn vormgevers en kijken met de ogen van een vormgever naar online communicatie. Jouw site wordt gemaakt in Joomla een content management systeem. Dat betekent dat jij uiteindelijk zelf jouw informatie kan gaan plaatsen. Dat werkt wel zo lekker. Zo hou je jouw site vernieuwend en up to date.

 

Creatie & Advies

Heb je behoefte aan een frisse wind in je communicatie?
Vraag je je af hoe je nu moet communiceren op social media?
Wil je graag samen met ons een creatief proces opstarten en zo je visie bepalen?
Heb je een geweldige brainwave maar weet je nu niet precies hoe je moet beginnen?
Wil je een boek uitgeven maar weet je niet hoe dat werkt?
Wil je leren brainstormen (met je team)?
Wat is nu een goede en betaalbare drukker?
Heb je een geweldig goed doel en wil je zo veel mogelijk geld ophalen?
Kan jij tegen eerlijk advies en feedback?

Wij kijken fris en vooral eerlijk naar al jouw creatieve vragen! We denken graag mee en zijn hierin kritisch.

 

Identiteit

Bouwen aan identiteit

Ben je net begonnen met je bedrijf? of eindelijk wel eens toe aan een identiteit die past bij waar je voor staat? DixDesign kijkt graag met je wat mogelijk is om jouw visie te vertalen naar passende communicatie. Dit doen we heel praktisch en gestructureerd. Wij gaan eerst op zoek naar je wensen, doelgroep en doelen en zetten dit concreet om in vormgeving en bouwen vanuit hier verder.

Wij willen graag verrassen, onderscheiden, verleiden en samen met jou, jouw markt veroveren!

 

 

 

 

 

Magazines Tabloids Boeken

Vanaf de basis heeft DixDesign een aantal nieuwe magazines, tabloids en boeken vormgegeven en gerestyled. Vaak in samenwerking met een uitgever maar ook in eigen beheer. Als wij weten hoe het boek of magazine eruit moet gaan zien, gaan we graag voor je op zoek naar een goede betaalbare drukker voor de productie. In ons bestand zitten veel fotografen, tekstschrijvers en redacteuren die onze visie delen. Wij kunnen deze voor je inzetten mocht je dat willen.

Wij schrikken niet van een korte productietijd. Sterker nog wij houden van krappe deadlines :-) Wij maken graag een strakke planning en houden ons daaraan.

 

 

 

Wat doen wij

Wij geven vorm en dat is een ruim begrip, je kunt het zo gek niet bedenken...van lampenkappen tot winkelinrichting, van logo tot Prezi-Presentaties en alles daar tussen in. Wij geven alles vorm dat met jouw identiteit te maken heeft. Een goede corporate identiteit heeft veel te maken met uniformiteit. Naar buiten wil je als bedrijf hetzelfde uitstralen, of het nu je bedrukte lampenkap is of je Prezi-Presentatie, jouw stijl is jouw visitekaartje.

Dus ben je op zoek naar een lampenkap :-) neem dan gerust contact op.

Over ons

Wij geloven in het volgen van je passie, dromen en visie.

Onze passie is vormgeving, onze visie, méér dan mooie plaatjes maken, passende effectieve communicatie, die er ook nog eens goed uit ziet! Inmiddels zijn wij kenners op het gebied van het ontwerpen en produceren van allerlei magazines, tabloids en boeken. Hebben wij tal van visies en dromen vormgegeven en voeren deze visie cross-mediaal door. Wij maken ruimte in onze agenda voor non-profit klussen en houden ons scherp door onze persoonlijke doelen vorm te geven.

Samenwerking

Wij houden van samenwerking! Samenwerking met fotografen, ICT-ers, tekstschrijvers én de klant, maakt dat communicatie maatwerk wordt. In ons bestand zitten creatieve mensen die dezelfde visie delen. Wij zetten graag ons netwerk in om te verrassen, te onderscheiden en te verleiden. Alles om samen met jou jouw markt te veroveren!

 

 

 

Portfolio

Wij geloven dat als je vanuit visie vormgeeft, het niet uitmaakt hoe groot, klein of in welke sector de opdrachtgever zich bevindt. Wij hebben dan ook klanten in verschillende marktsegmenten, dat is wat wij zo leuk vinden aan ons werk en bouwen dan ook graag aan langdurige samenwerkingen!


 • Huistijl & Site

  DixPics

 • Huisstijl & Site

  Pit coaching & training

 • Huisstijl & Site

  Rosanne Janssen

 • Huisstijl

  Your Online Health Coach

 • Website

  Musicalschool Étoile

 • Huisstijl & Site

  Van Wij naar Jij

 • Boek

  Herinnerboek

 • Kaartenboek

  Liefs van Mij

 • Huisstijl

  Pak Online Communicatie

 • Huisstijl & Site

  Voorwerk en Co

 • Tabloid

  Maas&Waal XL

 • Tabloid

  Tiel XL

 • Magazine

  IN2MW

 • Huisstijl & Site

  Anke's Feestpaleis

 • Huisstijl & Prezi

  Stichting Kenniswereld

Contact

Dix Design

tel  06 48018757 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kvk 17182700 
iban NL58 INGB 0006303200     
btw NL1639.64.853B01

Smidstraat 17
6915 AJ Lobith

Onze klanten

Wij geloven dat als je vanuit visie vormgeeft, het niet uitmaakt hoe groot, klein of in welke sector de opdrachtgever zich bevindt. Wij hebben dan ook klanten in verschillende marktsegmenten en dat is wat wij zo leuk vinden aan ons werk. Wij bouwen dan ook graag aan langdurige samenwerkingen!

Dit is wat klanten over ons zeggen!


Waarom zou je in godsnaam Tessa Dix als vormgeefster inhuren? Nou, daarvoor zijn heel wat redenen te bedenken. Ze maakt mooie heldere en moderne logo's en pagina's (ik heb het nu over haar werk voor de boeken De Nije Weg en Grote Werken). Ze werkt snel, communiceert uitstekend en is gewoon een leuk mens. En ook dat is heel belangrijk. Het eindresultaat van haar werk is om door een ringetje te halen.

Peter Deurloo | Auteur De Nije Weg 1 & 2, Grote Werken | Journalist Gelderlander


We vonden dat onze onderzoeksschool toe was aan een nieuwe uitstraling, die wel herkenbaar moest blijven voor onze gemeenschap. Tessa heeft onze huisstijl met veel enthousiasme en creativiteit onder handen genomen. Haar goede ideeën en vakkundigheid hebben tot een erg mooi resultaat geleid, waar we hopelijk nog lang mee uit de voeten kunnen. Bovendien hebben we de samenwerking als erg prettig ervaren!

Corine van den Eijnden MA | Office Manager | N.W. Posthumus Institute


Zeg je DixDesign dan zeg je Tessa Dix!
Een vormgever die met de klant meedenkt  en aan een half woord genoeg heeft. Tessa is een vormgever die oog heeft voor de klant en de boodschap op de juiste wijze vorm geeft en daardoor mooie resultaten boekt. Wij hebben erg fijn samengewerkt met Tessa en hebben veel positieve reacties gehad op het jubileum magazine 10 jaar Expert Beuningen, wat zij als DixDesign heeft vorm gegeven. Enkele reacties die wij op het magazine kregen: vernieuwend, uitnodigend, dicht bij de klant, de omslag maakt nieuwsgierig.

- Paul & Ludy van Lin, Expert Beuningen


Tessa bevelen wij van harte aan vanwege haar grote vakkundigheid en prettige persoonlijkheid.
Ze ontwerpt vanuit een heldere visie, denkt actief mee in de volle breedte en is erg flexibel.
Kortom, de afgelopen jaren hebben wij met veel plezier samengewerkt met DixDesign
en hebben vertrouwen in een succesvolle voortzetting in de komende jaren.

- Michiel Westra & Ivo van Dinteren, Michiel + Ivo


'Dix Design is mijn zakenpartner voor al mijn vormgevingswerk. Prettige communicatie en eigen ideeën zorgen dat mijn projecten altijd fris en professioneel voor de dag komen.'

- Mattijs Joosten, eigenaar Braincoat training & consulting


DixDesign is Tessa ...een vormgever die met de klant meedenkt. Inzicht heeft in communicatie, vorm , kleur en zeker belangrijk aangenaam en constructief is om mee samen te werken. Positieve kijk op zaken, maar ook kritisch opbouwend op een geheel eigen wijze, die samenwerken bevordert en mede daardoor mooie resultaten boekt. Een ondernemende vormgever met oog voor de klant.

- Yvonne van der Bend, directeur BusinessMedia4all


 

 

DixRay

Past jouw identiteit bij waar je voor staat?
Heb jij met jouw huisstijl, website of Facebookpagina de beste tools in handen om jouw markt te veroveren? Check het met de gratis DIXRAY, een quickscan op maat bestaande uit:

Onderzoek Identiteit
We kijken kritisch naar jouw uitstraling, jouw doelen en visie en geven onze eerlijke mening. Ook als we vinden dat jouw bestaande identiteit gewoon bij je past!

Advies
Je krijgt een vrijblijvend advies over hoe je (nog) beter kunt communiceren met jouw klanten.

Enthousiast? Neem snel contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

advertertentieTielXl-mrt2015

 

Home

This is an hidden article.

Dummy Content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.