Skip to main content

Algemene voorwaarden

ALgemene voorwaarden Dix Design – juli 2019

 1. Definities
  1.1 Dix Design. Dix Design: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
  1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Dix Design een overeenkomst sluit tot
  het leveren van diensten.
  1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.
  Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale
  documenten, afbeeldingen, scripts en databases.
 2. Toepasbaarheid
  2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Dix Design verklaart de opdrachtgever dat hij
  kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord
  gaat.
  2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is
  afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of
  overeenkomst van of met Dix Design.
 3. Offertes
  3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Dix Design zijn geheel vrijblijvend.
  3.2 Dix Design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
  opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
 4. Aanvang van de overeenkomst:
  4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Dix Design;
  de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen. Of anders afgesproken in de offerte.
 5. Uitvoering van de overeenkomst
  5.1 Dix Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dix Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Dix Design aangeeft dat
  deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
  5.3 Dix Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dix Design
  is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij
  deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dix Design kenbaar behoorde te zijn.
 6. Levering en levertijd
  6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na
  schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
  6.2 Tussentijdse resultaten worden door Dix Design op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
  6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden
  medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Dix Design, zal de termijn worden
  verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan
  beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
  6.4 Dix Design is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Dix Design van de betreffende functionaliteit of plugin.
  6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de
  ontwikkeling van de website.
 7. Copyright
  7.1 Al het door Dix Design vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
  toestemming van Dix Design niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten
  dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
  7.2 Het eigendom van door Dix Design verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft
  volledig van Dix Design, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het
  laatste geval kan Dix Design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Dix Design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
  7.3 Dix Design behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden
  toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 8. Aansprakelijkheid
  8.1 Voor zover Dix Design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en
  leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Dix Design op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Dix Design of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Dix Design.
  8.2 Dix Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de
  opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat
  door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van
  copyright van derden.
  8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Dix Design
  slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere
  aansprakelijkheid van Dix Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
  begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 9. Reclame
  9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk
  omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Dix Design. Indien de reclame gegrond is zal Dix Design deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Dix Design binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
  9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te
  compenseren.
 10. Prijzen
  10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
  10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Dix Design naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.
 11. Betaling
  11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Dix Design en is de
  opdrachtgever verplicht om het werk van Dix Design volgens afspraak te honoreren.
  11.2 De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te
  voldoen.
  11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Dix Design de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Voor websites is leidend het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Dix Design kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Dix Design niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
  11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Dix Design een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De
  opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde
  bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Dix Design overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
  11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Dix Design een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 12. Wijziging van de algemene voorwaarden
  12.1 Dix Design bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
  12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
 13. Overig
  13.1 Dix Design zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken
  zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Dix Design
  13.2 Wanneer Dix Design bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever
  gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Dix Design is voorts niet
  verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
  13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke
  bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip
  van oplevering veranderen. Dix Design zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
  13.4 Dix Design is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Dix Design zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.
 14. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.